Samenwerken met Geonius

In de huidige tijd waar elke klant en leverancier alleen maar onder zijn eigen voorwaarden wil werken is een wirwar van regels ontstaan die vaak tegenstrijdig zijn, niet wettelijk of, in de meeste gevallen, niet redelijk en billijk. In de run naar de beste voorwaarden wordt vaak geknipt en geplakt met pagina dikke voorwaarden tot gevolg. Wij van Geonius willen graag iedereen van dienst zijn echter om de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar te brengen, werken we conform de DNR 2011. De DNR beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten.

De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. In 2005 is de DNR voor het eerst uitgebracht, onder de noemer DNR 2005. In 2011 is een herziening van de regeling uitgebracht, de DNR 2011. De verschillen tussen de regeling uit 2005 en de regeling uit 2011 zijn op een rijtje gezet in de 'Tekstvergelijking DNR 2005-2011'.

directright Voorwaarden voor leveranciers

upleft

Leverancier worden bij Geonius

Onderstaande voorwaarden vormen een aanvulling en verdere detaillering van de DNR 2011 voorwaarden waaronder wij onze werkzaamheden uitvoeren. De DNR is van onze website te downloaden.

Bestellingen

 • Voor alle inkopen dient een inkooporder (met bon nummer) afgegeven te worden te verkrijgen bij de divisiemanager of projectleider. Hierop dient het projectnummer vermeld te worden.

Levering

 • Leveringen dienen vergezeld te zijn van een leverbon die getekend moet worden door een bevoegde medewerker van Geonius. Indien de leverbon niet aanwezig is zal de factuur niet in behandeling genomen worden.
 • Diensten dienen vergezeld te zijn van een door een bevoegde medewerker van Geonius getekende urenstaat . Indien de urenstaat niet aanwezig is zal de factuur niet in behandeling genomen worden.

Facturering

 • De factuur kan gestuurd worden na levering van het product of dienst. Als bewijs van levering geldt een, door een bevoegde medewerker van Geonius, getekende leverbon. Bij inhuur personeel dient de factuur vergezeld te gaan van het mandagenregister, een VAR verklaring (indien nodig), G-rekening overeenkomst, ISO certificaat, VCA certificaat en verklaring betalingsgedrag van de belastingdienst.
 • Factuur dient schriftelijk in tweevoud ingediend te worden voorzien van een kopie van de inkooporder en andere documenten die noodzakelijk zijn zoals een getekende leverbon, getekend mandagenregister of andere documenten die belangrijk zijn.
 • Indien noodzakelijk kunnen aanvullende eisen gesteld worden aan de factuur afhankelijk van de voorwaarden zoals vermeld in de inkooporder.
 • De factuur dient op naam gesteld te zijn van de juiste werkmaatschappij. Vraag aan de projectleider of divisiemanager wat de juiste werkmaatschappij is.
 • Als factuurdatum geldt de datum van ontvangst van de factuur.
 • Indien de factuur niet aan een van voornoemde eisen voldoet zal de factuur geweigerd worden en geretourneerd met vermelding van de reden van afkeur.
 • Facturen dienen altijd gestuurd te worden naar Postbus 118, 6400 AC Heerlen in tweevoud.

Betaling

 • Alle goedgekeurde en gefiatteerde facturen worden standaard betaald binnen 30 dagen na het einde van de maand waarin de factuur is ontvangen, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. In de eerste week van de maand volgend op deze dag zal de betalingsbatch aangeboden worden ter betaling.
 • Indien de factuur onderdeel is van de inkoop of onderaanneming op een project zal de betaling van de factuur niet eerder plaatsvinden dan nadat de bijbehorende verkoopfactuur van Geonius door onze opdrachtgever goedgekeurd en betaald is. Een rentevergoeding vindt er niet plaats.
 • De factuur dient voor betaling goedgekeurd te zijn door de projectleider en divisiemanager. Niet-goedgekeurde facturen worden niet betaald onafhankelijk van de betalingstermijn.

Aansprakelijkheid en voorwaarden

 • Alle werkzaamheden, levering en diensten worden uitgevoerd onder DNR 2011. Deze voorwaarden kunnen gedownload worden van onze website. Geonius heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten op basis van deze voorwaarden. Alle andere voorwaarden worden afgewezen.

Voorwaarden voor elektronisch factureren:
Geonius volgt de aanbevelingen van de Belastingdienst waarin wordt toegestaan om facturen in elektronisch formaat aan te leveren. Dit betekend dat er facturen verwerkt worden in PDF formaat die gestuurd kunnen worden naar een vooraf afgesproken mailadres. Dit mag pas na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons (zie ook volgende link: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/ administratie/digiaal_factureren/wettelijke_eisen_aan_digitaal_facturen/uw_afnemer_moet_akkoord_gaan_met_de_factuur). Om deze toestemming aan te vragen kunt u onderstaand formulier toesturen met het verzoek dit te completeren en terug te sturen.